“Shinnigaan Waadaa dha Waadaa Bara Baraa”: Walaloo A/ Obsee Addunyaa Yaaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo magaalaa Bern, Swizerland irratti dhiyeessite. — OromiaTimes

“Shinnigaan waadaa dha waadaa bara baraa”: Walaloo A/ Obsee Addunyaa Yaaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo magaalaa Bern, Swizerland irratti dhiyeessite.

via “Shinnigaan Waadaa dha Waadaa Bara Baraa”: Walaloo A/ Obsee Addunyaa Yaaadannoo Guyyaa Gootota Oromoo magaalaa Bern, Swizerland irratti dhiyeessite. — OromiaTimes

Advertisements
Standard

Qubneen hin jijjiramne jechuun dabballoonni Wayyaanee Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadarii fi bakkoota adda addaa keessa deemuun ummata afaan fajjessaa jiru. — QEERROO

Waxabajjii 123,2017/Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadadar keeysattis Mootummaan Wayyaanedhaa Maatii Barattootaa manneen barnootaa aanichaa hunda keeysatti walitti qabdee qubeen wahiituu hin jijjiiramne sobanii umnata fincilsiisuuf odeessuutti jiranii ujoolleen teeysan oduu tana jala deemanii ergaa humnoota badii akka galmaan hin geenye jechuun ummata keenya kijibaa jiraachuun dhagayamee jira.

via Qubneen hin jijjiramne jechuun dabballoonni Wayyaanee Godina Harargee Bahaa Aanaa Dadarii fi bakkoota adda addaa keessa deemuun ummata afaan fajjessaa jiru. — QEERROO

Standard

Hubadhaa! Qorannoo Early Grade reading assessment (EGRA) jedhamu kan dhabbaatani gargaarsaa Ameerikaa (USAID) taasifame caasaan qubee Afaan Oromoo jijjiramuu qaba yaada jedhu gonkumaa hin kaafne. Daa’immaan Itoophiyaa sadarkaa barnoota akutaalee duraa hanqina dubbisuu hamaa akka qaban kan godhan sababoota gurguddoo tarreesse keessas rakkoon qubee hin kaayamne. Sababoonni gurguddoon kaayaman, hanqina kitaaba Afaan sanii, hanqina kitaabilee biroo ( supplementary reading), gargaarsa maatii ( maatin barachuu dhabuu) dha. ( Gabaasa san fuula E5- E7 laalaa)

Akka furmaataattis qabxiilee tarreessaman keessaa ijoon; leenjii akkaataa barattoota dubbisuu itti dana’anirratti barsiisotaaf kennuu, daa’immaan jalqabumarraa dubbisuu akka shaakalan gochuu, dhiheessiifi qulqullina kitaabbilee barnootaa fooyyeessuu, hawaasa keessa aadaan dubbisuu akka babal’atu gochuufi akkasumas maloota joolleen jechoota salphatti qayyabachuuf dandeessisu baasuu fa’a. ( gabaasa san fuula E8-E10 ilaalaa)

Qorannaan kun bakka takkattis tartiibni qubee haa jijjiramu kan jedhu ani hin agarre. Qorannoon akkanaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane Ameerikaa dabalatee biyyoota biroottis ni godhama. Biyya tartiibni qubee itti jijjirame garuu hin dhageenye; hin agarres.

Akka qorannaa kanarraa hubannutti maddi rakkoo laafina dubbisuu gudddaan qulqullinaafi dhiheessii meeshaalee banootaafi leenjii barsiisotaati. Sababni hnqinoota kanaa ammoo xiyyeeffannaafi baajatni gahaan ramadamuu dhabuu akka tahe ni beekna. Sirni Wayyaanee damee barnootaas ta’ee kan biroo irratti qulqullina irra baay’inatti ( quantity over quality) akka fuulleeffatu ni beekna. Kanas kan godhuy liqaafi gargaarsa biyya alaatii argatu keessaa harka guddaa hatuun kan hafeen karooraafi raawwii lakkoofsaan hedduu kan ammoo qulqullina hin qabneen akka owwisuufi. Tooftaan hannaa kun qulqullina barnootaa sadarkaa duraa qofatti osoo hin taane sadarkaa yunivarsitiittis baldhinaan muldhata. Tartiiba qube waljala dhayuun rakkoo bu’uraa kana haaluuf yoo taate malee furmaata hin tahu.

Kanaafuu biiroon barnoota Oromiyaa daba tartiiba qubee jallisuuf eegalame akkana battalatti dhaabee daa’immaan afaafanjjii irraa akka baraaru gaafanna. Kana ta’uu baannaan maatiifi barattoonni mirga isaanii kabajchiisuuf qabsaayuun dirqama.A

Standard

voa afaan oromo-Akka gabaasa Yaa’ii Mirga Namaa Itoophiyaa(Semegu)tti Itoophiyaatti marsaa lamaa keesatti nama 22, 000 caalaa hidhan — OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA

Irreechaa Hora Arsadee irratti hirmaattonni oggaa mormii agarsiisan, Onkoloolessa 2, 2016 Qoodi Print Yaadawwan Ilaali WASSHINGTON DC — Itoophiyaatti Yaa’iin mirga namaa Itoophiyaa eegu,Semegu jiha sagalallan dabaran yeroo labsii muddamsuu baasan keesatti gama mirga namaa eeguutiin Itoophiyaa keesatti rakkoo hedduutti jira. Akkuma kanaan marsaa lamaan nama 22,525 hidhan.Kana keessaa nama nama asi cophxee dhaban,nama haga […]

via voa afaan oromo-Akka gabaasa Yaa’ii Mirga Namaa Itoophiyaa(Semegu)tti Itoophiyaatti marsaa lamaa keesatti nama 22, 000 caalaa hidhan — OROMIYAAN WANOFITIABBAATUU EGATAA

Standard