ELMEEN SI OBAASA!

Abbomeen Jiraadhaa Diina sodaachisaa

Aadaa koo jabeessaa elmeen si obaasa
Afaan kootiin boonee kan ormaa fageessa (x2)
AB jedheen ka’aa qubeessaan tarreessaa
Akaakuu jechootaa bareen si barsiisa (x2)
Birraan yoo bariitu irreecha irreeffata
Baadiyaa magaalaa fagoo wol gaafataa
Booree taanee hin hafnuu ijjis nu mil’ataa(x2)
Barreessaa gulaalaa seenaa ofii barataa

Boris Nima dhibaa seenaan nu gaafataa(x2)

Caayaa isaa beeknee damee itti uumnee
Carraa hoo’aa kanaan hundumaa barsiifnee
Caallee argamuudha alagaan nun beeknee(x2)
Callisnee hin teenyuu nu hunduu carraaqnee
Caalchifnee itti himnaa hundaan wolii gallee(x2)
Diduun waan gaariidhaa yoo bu’aa qabaate
Dabsaa afaan keenya tuqee yoo laaqate(x2)
Diinagdee sabamaraa yoo nyaatee alanfate
Liqimsuu hin danda’uu yoo diduun itti hammaatee(x2
Eeyyee akkas malee kan sabni woltaatuu
Eenyutuu Lammii tuqee jettee kan wol gaafattu
Eessan nutti galti jette kan dhaaddattu(x2)
Egaa nu akkanaa jettee kan wolfaarfattu
Eeyyeen eeyyee taatee kan isheen mul’attu(x2)
Fagoo taates dhihoo kan wol iyyaafannuu
Firaaf alagaa kan adda baafannuu(x2)
Fiignee wol barbaaduu kan aadaa godhannuu fayyaaf dhukkubattis kan wolis abdannuu (x2)
Faayamnee bareenna dursaa haa tokkoomnuu(x2)
Gamanaa gamasii mee wolitti asaasi
Ganamarraa ka’ii yaadaa maddisiisi(x2)
Golaa seenaaf aadaa hundumaa barsiisi
Gosaaf sanyii kankee hundumaa mul’isii
Garuuf utuu dhiisii waan ofii jabeessi(x2)
Herreegi waan qabdu hundumaa hubadhuu

Haalaf amala isaa hundumaa qoradhuu(x2)

Halkaniif guyyaa mee adda baafadhuu
Hangam rakkattulle waaqa kee abdadhuu(x2)
Homaa diina keessa bahuuf tattaafadhuu

Ilkee saba maraa ta’uu kee hin dagatin

Ilma abbatti Malu taatee hin jiraatin(x2)
Jilbi koo na cabee namni naan dhidhiibuu
Jarmii garaa kootii namni naaf hin jibbuu(x2)

Jijjigsee na qorquus alagaa hin dhibuu

Jaji’ee na nyaatus namuu anaa hin gaabbuu(x2)
Karaa irraan jiraa irratti na jabeessaa
 Kalattii sirriirra qabnee wol harkisaa(x2)
Kaabattis kibbattis hundaa naa barsiisa kafaltii hin qabuu hundaa naa obaasaa(x2)
Lammiin koo fagoo irraa wol waamee wol waamee lakki ni deebifnaa seenaa awwaalamee
Lammata hin jiraatuu seenaan koo borcamee(x2)
Magaalaaf baadiyaan wol malee hin tolanii
Miilaaf harka ta’uun wol biraa hin hafanii
Miiraa dhageettiiti kan woliin boonanii(x2)
Mirgaaf bitaadhaa sirritti haa hubannuu
Maqaadhaafi mitii seenaaf haa jiraannuu(x2)
Naannoo kee madaalii waan jiru ilaali
Nageenyaa biyya kee hundumaa madaali(x2)
Oromoo ta’uu kee ammarraa hubadhuu
Oromoon maalinni jedhitii qoradhuu oromummaan faayaa akkasitti beekkadhuu(x2)

Qabiyyee biyya kee sirnaan jabeeffadhu qaanoftee jiraachuu irraa of qusadhuu

Qaamaa jabaa ta’ii irree jabeefadhu(x2)
Ragaa irratti hundaa’ii seenaa kee qoradhuu
Ramaddi hojii kee dhugaan galmeeffadhuu
Raawwii hojii kankees bakka isaa beekkadhuu riganni baayyeedha hundumaa eeggadhu(x2)
Tattaffi goonetti yoomiyyu hin gaabbinuu
Tooftaan waa baranna wol haa jabeessinuu(x2)
Ulaagaa guuttanne mee hundaan haa kaanu

Urjii barii taanee fagotti haa mul’annuu(x2)

Vaayrasiin xixiqqoon garaa namaa buuti
Fangasii hin mul’anneen hedduu nama miiti(x2)
Wol makaa maa deemtaa atuu afaan guddaa qabdaa wolis maa tussiiftaa seerlug guddaa qabdaa(x2)
Xiinxalii ilaali waa maraa hubadhuu
Xiinsammuu kee banii hundumaa qabadhuu
(X2)
Yaa’ii barabaraa irraayis fagaataa yaada nama baruuf sirnaan tattaafataa(x2)
Zannii jiru hundaa badaa baballeesaa
Zeeroo taanee hin hafnuu ELMEEN SI OBAASAA!
Advertisements
Standard

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s